Weboldalunkon található minden ingyenes tartalom és információs ajánlat nem kötelező érvényű. A Konyha-szerviz Bt. (továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) fenntartja magának a jogot, a közzététel módosítására, törlésére, vagy megszüntetésére, bármikor előzetes értesítés nélkül.

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Azzal, hogy Ön belép az „igenyesbutor.hu” weboldalra, illetve a weboldal bármelyik (al)oldalára, ezáltal felhasználónak minősül, s ezzel egyidejűleg  elfogadja az alábbi feltételeket:

 • A honlapon feltüntetett szöveges tartalmak, fotók, videók a Konyha-szerviz Bt. szellemi tulajdonát képezik.
 • A honlapon lévő, fent megjelölt tartalmak bármilyen formában történő, forrásmegjelölés nélküli felhasználása és közlése tilos.
 • A tartalmak felhasználása forrásmegjelölés mellett is a Konyha-szerviz Bt. engedélyéhez kötött.

A konyhastúdiónk internetes oldalain található összes információt alaposan átgondoltuk, és ellenőriztük. Mindezek mellet a helyesség, a teljesség és az aktualitás abszolút tökéletességét, sem a konyhastúdió sem a harmadik beszállítói fél nem tudják garantálni. Továbbá fenntartjuk magunknak a jogot, hogy módosítsuk, kiegészítsük vagy töröljük a megadott információkat.

 

ADATVÉDELEM

Kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat annak érdekében, hogy megértse milyen esetekben és hogyan használjuk személyes adatait!

Weboldalunkon, ha Ön olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amelyhez részben vagy egészben személyes adatainak megadása szükséges, az Ön adatainak megadása előtt mindig kérjük, hogy fogadja el ezt az adatvédelmi szabályzatot. Amennyiben ezt nem teszi, a Konyha-szerviz Bt. nem tudja elfogadni az adott szolgáltatásra vonatkozó kérését.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Konyha-szerviz Bt.

Székhely: 1041 Budapest, István út 25/b. II. 6.

E-mail: info@konyhaszervizstudio.hu

Telefon: 30-9544-621

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelő a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzi.

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum öt év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év

 

JOGALAPOK A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSHOZ

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg:

 1. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
 2. Kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 3. Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
 4. A Facebook, Pinterest adatlapot visszaigazoló magánszemélyek esetében jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Személyes adatok: név, cím, telefonszám vagy e-mail cím. Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon megadott adatát a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, bizalmasan kezeljük. Az Ön adatait kizárólag kapcsolatfelvételre, szolgáltatási tájékoztatásra, árajánlatok adására, a szerződött munka kivitelezésére, számlázásra, belső statisztikai célokra, valamint bármilyen Ön által igényelt információ közlésére használjuk fel.

Amennyiben a Konyha-szerviz Bt. és Ön között az információcsere lezajlik, s azt megrendelés nem követi, az Ön adatait nem tároljuk, és nem rögzítjük tovább.
Ha a kapcsolatfelvételt szerződéskötés, és cégünk által elvégezett szolgáltatás követi, úgy az Ön adatait rendszerünk megőrzi, azokat a mindenkori számviteli törvényben előírtaknak megfelelően kezeljük. Ön erről bármikor tájékoztatást kérhet az elérhetőségeink bármelyikén.

 

HÍRLEVÉL

Jelenleg nem küldünk ki hírlevelet.

 

ÁRAJÁNLATKÉRÉS

Vezeték- és keresztnév: Kapcsolatfelvételhez, beazonosításhoz, árajánlat kiküldéséhez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím: Kapcsolattartást, árajánlat kiküldést és a tájékoztatást segíti.

Telefonszám: Kapcsolattartáshoz, szolgáltatási tájékoztatáshoz, hatékonyabb egyeztetéshez.

Cím: A megfelelő árajánlatadáshoz és a szolgáltatás elvégezhetőségéhez szükséges.

 

Tájékoztatjuk, hogy:

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
Ha igénybe szeretné venni szolgáltatásainkat elengedhetetlen, hogy személyes adatokat adjon meg, hiszen csak így tudjuk teljesíteni a tőlünk elvártakat.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel járhat, hogy nem tudjuk rendelését feldolgozni és az igényelt szolgáltatást teljesíteni.

Érintettek köre: A weboldalon keresztül árajánlatot kérő valamennyi érintett.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatok jogai:

 • Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 • Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok módosítását és törlését.
 • Tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

A Konyha-szerviz Bt. elérhetőségeinek bármelyikén, hozzánk eljutatott kérésére, töröljük vagy módosítjuk az Ön személyes adatait 15 napon belül.

Az Ön személyes adatait bizalmasan és biztonságosan kezeljük, s azokat csak a velünk dolgozó alvállalkozóknak, a munkavégzés idejére adjuk meg az adatvédelmi szabályzat ismertetését követően, és titoktartási nyilatkozat mellett. Illetve a belső szabályzatunk értelmében, azokhoz harmadik fél nem férhet hozzá.

Az adatvédelmi törvény értelmében Önnek jogában áll információkkal rendelkezni a tárolt személyes adatairól. Ezzel kapcsolatos kérdéseivel, az adatok tárolásáról, kezeléséről, törléséről kíván velünk kommunikációba kerülni, kérjük lépjen velünk kapcsolatba honlapunkon található elérhetőségeink valamelyikén.

 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5, +36 1 432-3232, support@dotroll.com.
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

KÖNYVELŐ IRODA

Munkáltatónként személyesen tájékoztatjuk munkavállalóinkat, hogy személyes adataikat a munkaviszonyból eredő adó-, járulék- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében – a törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadjuk.

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

A sütik fajtái:

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
 2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
 3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a „teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A honlapon alkalmazott sütik:

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

2. Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

3. Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználó által meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

 

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

KÖZÖSSÉGI CSATORNÁK HASZNÁLATA

A Facebook társas plug-inek használata weboldalunk Facebook által működtetett közösségi hálózata („plugin”), a Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA („Facebook”). A plugineket a Facebook-logóval vagy a „Social Plug-in of Facebook” vagy a „Facebook Social Plugin” kiegészítéssel látták el. A Facebook bővítmények áttekintése és megjelenítése itt található:
www.developers.facebook.com/docs/plugins

Amikor meglátogatja weboldalunk egy olyan oldalát, amely közösség csatornák pluginját tartalmazza, a böngészője közvetlenül a Facebook, Pinterest, Google+, Twitter szervereire csatlakozik. A plugin tartalmát a közösségi csatorna közvetlenül a böngészőre továbbítja, és az az oldalba integrálódik. Az integráció révén a közösségi csatorna szolgáltatója megkapja azt az információt, amellyel a böngésző elérte honlapunk megfelelő oldalát, még akkor is, ha nincs az adott közösségi csatornához profilja vagy jelenleg nincs bejelentkezve a közösségi csatornára.

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Pinterest/Twitter/Google+ közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Pinterest Twitter/Google+  közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ez az információ, (beleértve az IP- címet is) a böngészőről közvetlenül az adott közösségi csatorna egyik szerverére kerül továbbításra, és ott tárolódik.

Ha bejelentkezik a fentebb nevezett közösségi csatornákra, előfordulhat, hogy az azonnal hozzárendeli honlapunkat az adott csatornán lévő profiljához. Ha bővítményeket használ, például megnyomja a „tetszik” gombot, vagy hagy egy megjegyzést, ezt az információt közvetlenül a közösségi csatorna a szerverre továbbítja és tárolja. Az információ megjelenhet a közösségi csatorna profilján is.

Az adatvédelmi politika Facebook/Pinterest/Twitter/Google+:

www.facebook.com/policy.php

https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

https://twitter.com/en/privacy

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Ha nem szeretné, hogy a közösségi csatorna közvetlenül hozzárendelje a weboldalunkon keresztül gyűjtött adatokat a közösségi csatorna profiljához, a weboldalunk meglátogatása előtt jelentkezzen ki a közösségi csatorna fiókjából.

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, illetve esetlegesen az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg.

 

ADATVÉDELMI INCIDENS

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, annak jellegéről, valószínűsíthető következményeiről. Ismertetjük az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedésekről.

Az adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak:

Az adatvédelmi incidens az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges 72 órával az után, hogy tudomást szerzett incidensről, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes hatóságnak. Kivétel, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a személyes jogaira és szabadságára nézve.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

2. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját,

3. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

5. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

7. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 1 391-1400

Fax: +36 1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

2018. 05. 15.